Zak³ad Produkcji Konstrukcji Stalowych ¯³obnica

asseveratory

Zaklad Projektowo-Remontowy Rubor zostal utworzony na podstawie umowy zawartej 20 pazdziernika 1988r i wpisany do rejestru handlowego Sadu Rejonowego w Gdansku 30 marca 1989r. W miare rozwoju dzialalnosci nastepowalo stale wzbogacanie oferty uslugowo-produkcyjnej oraz koncentracja na wybranych wysoko specjalistycznych technologiach.

Pierwotnie uslugi produkcyjne wykonywane byly na budowach oraz w systemie poligonowym. W miare rozwoju dzialalnosci nastepowalo stale wzbogacanie oferty uslugowo-produkcyjnej oraz koncentracja na wybranych wysoko specjalistycznych technologiach.

Obecnie Rubor zajmuje siê wykonawstwem i monta¿em konstrukcji stalowych, a tak¿e pracami antykorozyjnymi oraz nak³adaniem pow³ok ognioodpornych zabezpieczaj±cych konstrukcje budynków i budowli przed dzia³aniem ognia. Po zakupie walcarki zosta³a poszerzona gama us³ug o wykonastwo kominów i zbiorników.

W swoich dzia³aniach na rynku, jak równie¿ w stosunkach z ró¿nymi zewnêtrznymi grupami przedsiêbiorstwo dobrowolnie respektuje interesy spo³eczne ze szczególnym uwzglêdnieniem spo³eczno¶ci lokalnych, w tym kwestie zwi±zane z ochron± ¶rodowiska naturalnego. Prowadzona dzia³alno¶æ gospodarcza jest kszta³towana przez podej¶cie strategiczne, d³ugofalowe, oparte na zasadach dialogu spo³ecznego i poszukiwania rozwi±zañ korzystnych zarówno dla przedsiêbiorstwa, jak równie¿ dla otoczenia czyli pracowników oraz wszystkich interesariuszy i spo³eczno¶ci, w obrêbie których dzia³a przedsiêbiorstwo.

Czytaj wiêcej: (910) 584-2601


Zak³ad Zabezpieczeñ Antykorozyjnych Czêstochowa

wiêcej >>
C Copyright Wojciech Murawski